POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU JUNIORMEDIA.PL

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku!

Każdego dnia dbamy o to, aby korzystanie z naszych usług naszego serwisu juniormedia.pl („Serwis”) było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne. Z tego powodu przekazujemy Ci ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są przekazane nam dane oraz dane zbierane podczas Twojej aktywności w naszym Serwisie.

Wiemy, jak ważne są prywatność i bezpieczeństwo, w tym zwłaszcza prywatność i bezpieczeństwo dzieci. W Polityce Prywatności, którą Ci przekazujemy, wyjaśniamy, jakie dane i po co gromadzimy oraz w jaki sposób je przetwarzamy, abyś mógł być pewien, że są u nas bezpieczne.

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press sp. z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W trakcie prowadzenia przez nas Serwisu uzyskujemy dane osobowe Wydawców, Redaktorów, dyrektorów Placówek oraz opiekunów prawnych Redaktora. Są to dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail i niekiedy także wizerunek).

W jakim celu są nam potrzebne Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie będziemy je przetwarzać

Twoje dane są nam potrzebne:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w naszym Serwisie (założenie i prowadzenie redakcji) - tutaj podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest umowa;
 • by prowadzić działania marketingowe dotyczące projektów, które wspólnie prowadzimy z naszymi partnerami - tutaj podstawą przetwarzania Twoich danych będzie Twoja zgoda;
 • by zamieścić Twój wizerunek w Serwisie - tutaj podstawą przetwarzania Twoich danych będzie Twoja zgoda, przy czym w przypadku dyrektorów Placówek oraz Wydawców zgoda będzie wyrażana poprzez aktywne działanie polegające na zamieszczeniu wizerunku w Serwisie, w przypadku Redaktorów – wymagana będzie wyraźna, odrębna zgoda ich opiekunów prawnych;
 • w zakresie danych opiekunów prawnych Redaktora - by móc uzyskać skuteczną zgodę dla Redaktora na zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w naszym Serwisie (prowadzenie redakcji), jak też by móc uzyskać skuteczną zgodę na rozpowszechnienie wizerunku Redaktora - tutaj podstawą przetwarzania danych opiekunów prawnych Redaktora będzie przepis prawa;
 • w zakresie danych dyrektorów Placówek - by móc uwierzytelnić Placówkę oraz uzyskać zatwierdzenie rejestracji Wydawcy - tutaj podstawą przetwarzania danych dyrektorów Placówek będzie umowa;
 • by móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień - tutaj podstawą przetwarzania Twoich danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes.

Czy będziemy ujawniać Twoje dane osobowe?

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:

 • naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
 • podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. dostawcy narzędzi technologicznych;
 • innym odbiorcom danych – np. naszym doradcom, spółkom z naszej grupy kapitałowej;
 • sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres trwania umowy zawartej z Tobą oraz przez okres, w jakim mógłbyś wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia Twoich roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody. Po upływie tego terminu dane będą przechowywane jedynie dla celów ich usunięcia lub zanonimizowania, co będzie następowało zawsze w styczniu roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upłynął ww. termin 3 lat.

W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody.

Jakie prawa Ci przysługują?

Posiadasz prawo do:

 • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód
 • przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
 • jeśli podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z przysługujących Ci uprawnień, jak również uzyskać więcej wyjaśnień możesz się z nami skontaktować na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl lub korespondencyjnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa. Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?

Podanie przez Ciebie danych osobowych potrzebnych do zwarcia umowy i udzielenia zgód dla Redaktorów jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania danych osobowych wskazanych w Regulaminie jako niezbędne do przeprowadzanie procedury rejestracji w Serwisie lub dodania Redaktora nie będzie możliwe zawarcie i realizacja ww. umowy

Wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych do naszych działań marketingowych, jak też zgody na rozpowszechnienie wizerunku jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będziesz otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych, jak też Twój wizerunek nie będzie rozpowszechniany w Serwisie.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych…

Przykładamy wielką wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Z tych m.in. względów w naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować we wszelkich kwestiach dotyczących Twoich danych osobowych na adres e-mail iod@polskapress.pl, jak też przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej http://prywatnosc.polskapress.pl/kontakt.