Strona Junior Media nie wyświetla się prawidłowo.

Platforma Junior Media dostosowana jest do następujących przeglądarek: Mo­zil­la Fi­re­fox 3.5.3, In­ter­net Explo­rer 7.x, Opera 10.00, Sa­fa­ri 4.0.3, Chro­me 3.0 lub ich nowsze wersje. W celu optymalizacji użyteczności platformy Junior Media, sprawdź rodzaj swojej przeglądarki internetowej i dostosuj ją do powyższych danych.

Dodatkowo minimalne wymagania sprzę­to­we umoż­li­wia­ją­ce ko­rzy­sta­nie z Platformy są na­stę­pu­ją­ce: kom­pu­ter PC z pro­ce­so­rem Pen­tium 200Mhz, pa­mię­cią 32MB, sys­te­mem ope­ra­cyj­nym Win­dows 98, lub Linux.


Gdzie znajdują się wiadomości od redaktorów?

Aby przeczytać wiadomości otrzymane od innych członków szkolnej redakcji, logujemy się do serwisu Junior Media i z górnego menu wybieramy ikonę z kopertą . W wyświetlonym oknie możemy odczytać wiadomości, tworzyć nowe lub je usuwać.W przypadku problemów wszelkie uwagi prosimy przesyłać pod adres: [email protected]