REGULAMIN LETNIEJ SZKOŁY JUNIOR MEDIA 2018


§ 1 Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady organizacji Letniej Szkoły Junior Media zwanej dalej: „Letnią Szkołą”, organizowanej przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, z kapitałem zakładowym 42.000.000 zł, NIP: 522-01-03-609, zwana dalej „Organizatorem”.

2.  Letnia Szkoła to minimum 5-dniowe, bezpłatne kolonie prowadzone przez Organizatora w okresie wakacyjnym.

3.  Udział w Letniej Szkole jest nagrodą dla przedstawicieli dziesięciu najbardziej zaangażowanych szkolnych redakcji biorących udział w prowadzonym przez Polska Press Sp. z o.o. projekcie Junior Media.

4.  Termin, miejsce i plan Letniej Szkoły zostaną podane przez Organizatora do wiadomości do 15 maja 2018 r.

5.  Odbiorcą nagrody jest szkoła, która zarejestrowała gazetkę szkolną na stronie www.juniormedia.pl i wydelegowała na wyjazd określoną niniejszym regulaminem liczbę uczniów.

6.  Uczestnikami Letniej Szkoły są uczniowie należący do szkolnych redakcji, wydelegowani na wyjazd przez dyrektora szkoły.


§ 2 Wybór Uczestników

1.  Wybór redakcji do udziału w Letniej Szkole odbywa się na podstawie rankingu redakcji prowadzonego od 2 października 2017 r. do 15 czerwca 2018 r. Zasady według których przyznawane są punkty w rankingu, zostały określone w par. 3 niniejszego regulaminu.

2.  Ranking dostępny jest do wglądu Uczestników w zakładce „rankingu #juniorlab” na stronie www.juniormedia.pl/juniorlab/ranking.

3.  W Letniej Szkole weźmie udział 10 zespołów redakcyjnych, które zdobędą najwięcej punktów (zajmą pierwsze 10 miejsc) w rankingu #juniorlab.

4.  W sytuacji, gdy zespoły redakcyjne z 10 i 11 miejsca mają taką samą liczbę punktów, o kwalifikacji do finałowej dziesiątki decyduje liczba gazetek wydanych w okresie od 4.09.2017r. do 31.05.2018 r. 


§ 3 Zasady przyznawania punktów w rankingu #juniorlab

1.  Punkty w rankingu #juniorlab dla redakcji przyznawane są za udział w zadaniach indywidualnych i zespołowych, w wyzwaniach #juniorlab oraz w innych konkursach prowadzonych w serwisie www.juniormedia.pl.

2.  Junior redakcje otrzymują:

a)  5 pkt za stworzenie i opublikowanie gazetki liczącej min. 4 strony w serwisie www.juniormedia.pl. Punkty za dany miesiąc kalendarzowy będą przyznawane do 10-ego dnia kolejnego miesiąca. Pod uwagę brane będą gazetki opublikowane od 4.09.2017 r. do 31.05.2018 r.;

b)  5 pkt za zgłoszenie pracy konkursowej w zadaniu zespołowym w wyzwaniu #juniorlab;

c)  30 pkt za zajęcie 1. miejsca w zadaniu zespołowym w wyzwaniu #juniorlab;

d)  20 pkt za zajęcie 2. miejsca w zadaniu zespołowym w wyzwaniu #juniorlab;

e)  15 pkt za zajęcie 3. miejsca w zadaniu zespołowym w wyzwaniu # juniorlab;

f)  10 pkt za zdobycie wyróżnienia w zadaniu zespołowym w wyzwaniu #juniorlab.

3.  Junior dziennikarze zarejestrowani na stronie www.juniormedia.pl otrzymują:

a)  5 pkt na konto redakcji  za zgłoszenie do zadania indywidualnego w wyzwaniu #juniorlab;

b)  3 pkt na konto redakcji za zgłoszenie do innych konkursów organizowanych na www.juniormedia.pl, w tym również za zgłoszenie recenzji w akcji Junior Krytyk;

c)  10 pkt na konto redakcji za zdobycie miejsca 1-3 w zadaniu indywidualnym w wyzwaniu #juniorlab;

d)  10 pkt na konto redakcji za zdobycie miejsca 1-5 w innych konkursach organizowanych w serwisie www.juniormedia.pl.

4.  Warunkiem koniecznym do doliczenia punktów za udział/wygraną w konkursie do rankingu #juniorlab jest:

a)  wysłanie nazwy redakcji, do której się należy razem ze zgłoszeniem do konkursu;

b)  posiadanie konta w serwisie www.juniormedia.pl.


§ 4 Warunki uczestnictwa w Letniej Szkole

1.  Każda z redakcji, która znalazła się w pierwszej dziesiątce (I-X miejsce) rankingu #juniorlab, może wydelegować do udziału w Letniej Szkole kilkuosobowy zespół, przyjmując następujące zasady:

I miejsce –5 uczestników

II miejsce –4 uczestników

III miejsce –4 uczestników

IV miejsce –3 uczestników

V miejsce – 3 uczestników

VI miejsce – 3 uczestników

VII miejsce –2 uczestników

VIII miejsce – 2 uczestników

IX miejsce – 2 uczestników

X miejsce – 2 uczestników.

2.  O udziale w Letniej Szkole redakcje zostaną poinformowane telefonicznie i e-mailem.

3.  Warunkiem wzięcia udziału w Letniej Szkole przez niepełnoletnich Uczestników jest dostarczenie Organizatorowi podpisanej przez ich przedstawicieli ustawowych Zgód na wzięcie udziału niepełnoletniego Uczestnika w Letniej Szkole.

4.  Organizator pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, ubezpieczeniem oraz wszystkimi atrakcjami zaplanowanymi przez Organizatora .

5.  W Letniej Szkole biorą udział wyłącznie uczniowie.

6.  Podczas pobytu na Letniej Szkole Junior Media nad bezpieczeństwem uczniów czuwają wykwalikowani wychowawcy. 

7.  Regulamin uczestnika Letniej Szkoły znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.


§ 5 Dane osobowe/Wizerunek

1.  Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zebranych w związku z organizacją Letniej Szkoły jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

2.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Uczestnikowi uczestnictwo w Letniej Szkole.

3.  Uczestnicy Letniej Szkoły, a w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu organizacji i realizacji Letniej Szkoły zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

4.  Dane osobowe Uczestników Letniej Szkoły będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku organizacją Letniej Szkoły, w tym wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu.

5.  Każdy Uczestnik pełnoletni, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. W tym celu powinien zgłosić pisemny wniosek na adres Administratora danych.

6.  Uczestnik pełnoletni, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jegoprzedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na sporządzenie przez pracowników Organizatora lub podmioty trzecie współpracujące z Organizatorem zdjęć lub filmów z przebiegu Letniej Szkoły.

7.  Uczestnik pełnoletni, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na wielokrotne i nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora lub podmioty trzecie współpracujące z Organizatorem, wizerunku Uczestnika przedstawionego na zdjęciach lub filmach, o których mowa powyżej, w tym w szczególności na zamieszczanie wizerunku Uczestnika w prasie (w tym także w wydaniach internetowych), telewizji interaktywnej, na stronach internetowych czy też na publiczne udostępnianie wizerunku w siedzibie Organizatora (np. w formie wystawy zdjęć lub projekcji filmów), itp.


§ 6 Postanowienia końcowe

1.  W sprawach związanych z Letnią Szkołą należy kontaktować się z Organizatorem pod następującym adresem e-mail: [email protected].

2.  Aktualna treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej pod adresem: www.juniormedia.pl.

3.  Wątpliwości wynikające ze stosowania Regulaminu wyjaśnia Organizator Letniej Szkoły. Decyzje Organizatora są ostateczne.


Załącznik nr 1 do Regulaminu