Regulamin udziału w projekcie „Junior Media” oraz zasady korzystania z platformy Redakcja On-line w serwisie www.juniormedia.pl

I. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa zasady korzystania z internetowej platformy do tworzenia gazetek Redakcja On-Line (dalej zwana Platformą) umieszczonej na stronie www.juniormedia.pl.

2. Administratorem i właścicielem Platformy jest Polska Press Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, posiadająca kapitał zakładowy wysokości 42 000 000,00 zł, NIP 522-01-03-609, zwana dalej Organizatorem.

3. Platforma jest elementem ogólnopolskiego projektu edukacyjnego dzienników regionalnych Polska Press „Junior Media” (dalej zwany Projektem). Celem projektu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży świata mediów oraz udostępnienie szkołom i placówkom kulturalno-oświatowym narzędzia do tworzenia gazetek. W ramach Platformy zakładane są konta gazetek.

4. Regulamin korzystania z Platformy zwany jest dalej Regulaminem.

5. Każdy Użytkownik korzystający z Platformy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

6. Pojęcia używane w Regulaminie:

I. Platforma – internetowy system do tworzenia gazetek na podstawie gotowych szablonów

II. Serwis - strona www.juniormedia.pl- serwis edukacyjno-informacyjny dla dzieci i młodzieży, na którym zamieszczona jest Platforma

III. Placówka – jednostka biorąca udział w projekcie

IV. Wydawca - nauczyciel / opiekun upoważniony przez Dyrektora placówki do opieki nad redakcją, odpowiedzialny za publikowane Materiały

V. Użytkownik – Wydawca i/lub Redaktor

VI. Redaktor – uczeń wchodzący w skład szkolnej redakcji posiadający konto dostępu.

VII. Materiały - teksty, obrazy, zdjęcia, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane opublikowane w gazetce

II. Uczestnicy projektu

1. Projekt jest skierowany do wszystkich typów szkół w Polsce – szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zarówno publicznych jak i niepublicznych, jak również do placówek kulturalno-oświatowych prowadzących zorganizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

2. Placówka edukacyjna korzystająca z Platformy zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

III. Zasady rejestracji do Platformy

1. Jedna Placówka może prowadzić na Platformie więcej niż jedną gazetkę.

2. Rejestracji do Platformy dokonuje Wydawca lub Dyrektor Placówki. Podczas rejestracji Dyrektor lub Wydawca zakłada konto gazetki szkolnej. Nazwa/Login jest unikalna dla każdego Wydawcy. Wydawca w całości odpowiada za posługiwanie się hasłem do konta i jest zobowiązany do utrzymania go w ścisłej tajemnicy przed innymi osobami. Administrator zaleca wybór takiego hasła, aby nie było możliwe jego odgadnięcie przez osoby trzecie i jednocześnie jego zmianę co jakiś czas dla bezpieczeństwa swojego konta na Serwisie. Nazwa/Login nie mogą zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe. Podczas rejestracji Wydawca musi wpisać dane Dyrektora placówki: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

3. Po zarejestrowaniu do Dyrektora placówki zostaje wysłany e-mail zawierający link aktywujący. Dyrektor, aby dokończyć rejestrację gazetki szkolnej, musi aktywować konto klikając na wysłany link i zaakceptować dane wpisane wcześniej przez Wydawcę oraz regulamin.

4. Wydawca zostaje poinformowany e-mailem o aktywacji przez Dyrektora danych i aktywacji konta redakcji.

5. Wydawca po zalogowaniu się do Platformy może dodać Redaktorów gazetki szkolnej podając następujące ich dane: imię i nazwisko Redaktora, funkcję w redakcji, adres e-mail prawnego opiekuna redaktora (w przypadku użytkowników Platformy, którzy nie ukończyli 18 r.ż.). Zasady przetwarzania danych osobowych Redaktorów i ich opiekunów prawnych reguluje Polityka Prywatności.

6. Na konto e-mailowe opiekuna prawnego Redaktora zostanie przesłany link aktywacyjny, po którego kliknięciu opiekun musi wpisać dane dziecka: imię i nazwisko, jego adres e-mailowy oraz zaakceptować pozwolenie na udział Redaktora w programie Junior Media oraz regulamin.

7. Redaktor na wskazany przez opiekuna adres dostaje e-mail z informacją o aktywacji konta i instrukcją logowania.

8. Wydawca odpowiada za prawidłowość wpisanych danych podczas rejestracji. Jest też zobowiązany do ich uaktualniania.

9. Przez cały czas trwania Projektu Wydawca zarządza kontami swoich Redaktorów - może dodawać lub usuwać Użytkowników.

10. Liczba Użytkowników jest dowolna i nie podlega weryfikacji przez Organizatora.

11. Rejestracja na Platformie może nastąpić w dowolnym czasie.

IV. Zasady przygotowania gazetek

1. Placówka zarejestrowana na Platformie odpowiada za treści publikowane w gazetkach.

2. Placówka zobowiązuje się do korzystania z Platformy zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i zapisami Regulaminu, a w szczególności:

a. Nie zamieszczania w gazetkach Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

b. Nie zamieszczania w gazetkach Materiałów propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub w inny sposób nagannych;

c. Nie używania w gazetkach wyrażeń powszechnie uznanym za obraźliwe czy niezgodne z dobrymi obyczajami,

d. Nie prowadzenia za pośrednictwem gazetek działalności o charakterze reklamowym lub działań promującym konkretne usługi, towary lub osoby;

3. Gazetki stworzone na Platformie będą dostępne dla wszystkich użytkowników Serwisu.

4. Każde wydanie gazetki przygotowane przez Redaktorów musi zostać przed opublikowaniem zaakceptowane przez Wydawcę.

5. W przypadku braku akceptacji gazetki przez Wydawcę jej treści nie będą widoczne w Serwisie, a dostęp do nich będą mieli tylko Użytkownicy – Wydawca i Redaktorzy – przypisani do konta danej gazetki.

6. W gestii Placówki leży sposób rozpowszechnienia przygotowanych na Platformie gazetek.

V. Licencje

1. W momencie umieszczenia Materiałów na Platformie Użytkownik, w tym Redaktor za pośrednictwem opiekuna prawnego Redaktora, który je umieścił udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z tych Materiałów. Licencja jest nieodpłatna, nieograniczona terytorialnie oraz nieograniczona czasowo, co oznacza, że nie wygasa po usunięciu (wygaśnięciu) konta czy też usunięciu Materiałów.

2. Udzielenie przez Użytkownika licencji dla Organizatora obejmuje następujące pola eksploatacji:

a. stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,

b. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,

c. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

d. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany),

e. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,

f. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,

g. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe

h. prawo do zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie,

i. zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji utworów składających się na całość utworu oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie,

j. prawo do określania nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie utwór lub znaków towarowych, wykorzystanych w utworze,

k. prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,

l. prawo do rozporządzania utworami składającymi się na całość utworu i ich opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.

VI. Inne postanowienia

1. Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania konta Placówki – Wydawcy i Redaktorów – w przypadku naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu.

2.  W przypadku gdy publikowane Materiały będą niezgodne z Regulaminem Organizator może usunąć je z Platformy.

3. Dostęp do Platformy jest bezpłatny.

4. Organizator ma możliwość dokonywania modyfikacji, zmian w funkcjonalności Serwisu i Platformy oraz czasowego lub całkowitego usunięcia danych funkcji/usług Serwisu.

5. Wydawca ani Redaktor nie ma możliwości usunięcia założonego na Platformie konta gazetki. Organizator ma prawo jego zablokowania lub też usunięcia.

6. Placówka otrzymuje od Organizatora ograniczoną niewyłączną licencję na korzystanie z Platformy oferowanej przez Organizatora.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość kont Użytkowników, ani za żadne Materiały publikowane w gazetce przez Użytkowników i tym samym nie odpowiada za jakiekolwiek straty czy też szkody wynikłe na skutek wykorzystania przez Użytkowników Materiałów umieszczonych na Platformie.

8. Użytkownik, w tym Redaktor, za pośrednictwem opiekuna prawnego Redaktora, oświadcza, iż dysponuje w zakresie publikowanych Materiałów nie tylko majątkowymi prawami autorskimi, ale także prawami pokrewnymi i wszelkimi innymi oraz nie narusza swoim działaniem praw i dóbr osób trzecich.W materiale może występować wizerunek jedynie Użytkownika, chyba że zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami zgoda na wykorzystanie wizerunku w celu jego publikacji w ramach Serwisu nie jest wymagana.

9. W przypadku naruszenia prawa lub niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Organizator może zmodyfikować lub usunąć sporne Materiały. Organizator ma także prawo modyfikowania lub usuwania Materiałów w momencie, kiedy uzna takie działanie za słuszne, bez podania przyczyny.

10. Jeżeli podmiot trzeci wystąpi przeciwko Organizatorowi z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno-etycznych etc., Użytkownik, w tym opiekun prawny Redaktora, zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem takiego podmiotu. Nadto Użytkownik, w tym opiekun prawny Redaktora,naprawi Organizatorowi wszelką szkodę wywołaną danym wystąpie-niem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu.

11. Postanowienia pkt. 10 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku wszczęcia przeciwko Organizatorowi, jej pracownikowi (pracownikom) lub zleceniobiorcy (zleceniobiorcom) postępowania administracyjnego lub karnego, wywołanego lub pozostającego w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno–etycznych.

12. Organizator będzie dokładał wszelkich starań i środków aby nie było przerw w działaniu Platformy, jednak nie wyklucza, iż może nastąpić czasowe lub całkowite zawieszenie dostępności Platformy.

13.  Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu powiadamiając o tym Użytkowników na stronie głównej Serwisu. Aktualna wersja Regulaminu dostępna będzie pod adresem www.juniormedia.pl i każdy Użytkownik bez wyjątku zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed każdorazowym rozpoczęciem korzystania z Platformy.

14. Organizator ma prawo ustanawiania innych regulaminów korzystania z określonych usług, funkcji Platformy. W takich przypadkach dodatkowe regulaminy dostępne będą na Platformie.

15. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

16. Według najlepszej wiedzy Organizatora brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu i Platformy.

17. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, właściciela danych osobowych przetwarzanychprzez Organizatora w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w regulaminie, zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z Serwisu i Platformy w sposób anonimowy.

18. Żądanie, o którym mowa w pkt 17 powyżej powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Organizatora. Organizator bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na tematewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Organizatora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Organizator ewentualnie powierzyła przetwarzanie danych osobowych.

19. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu i Platformy są następujące: komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym Windows 98, lub Linux oraz przeglądarką internetową, tj. jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 3.5.3 lub wyższy, Internet Explorer 8 lub wyższy, Safari 4.0.3 lub wyższy, Chrome 3.0 lub wyższy, lub inną zgodną.

20. Wszelkie reklamacje zgłaszane na adres [email protected] rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.