Regulamin udziału w projekcie „Junior Media” oraz zasady korzystania z platformy Redakcja On-line w serwisie www.juniormedia.pl

I. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa zasady korzystania z internetowej platformy do tworzenia gazetek Redakcja On-Line (dalej zwana Platformą) umieszczonej na stronie www.juniormedia.pl.

2. Administratorem i właścicielem Platformy jest Polska Press Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, posiadająca kapitał zakładowy wysokości 42 000 000,00 zł, NIP 522-01-03-609, zwana dalej Organizatorem.

3. Platforma jest elementem ogólnopolskiego projektu edukacyjnego dzienników regionalnych Polska Press „Junior Media” (dalej zwany Projektem). Celem projektu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży świata mediów oraz udostępnienie szkołom i placówkom kulturalno-oświatowym narzędzia do tworzenia gazetek. W ramach Platformy zakładane są konta gazetek.

4. Regulamin korzystania z Platformy zwany jest dalej Regulaminem.

5. Każdy Użytkownik korzystający z Platformy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

6. Pojęcia używane w Regulaminie:

I. Platforma – internetowy system do tworzenia gazetek na podstawie gotowych szablonów

II. Serwis - strona www.juniormedia.pl- serwis edukacyjno-informacyjny dla dzieci i młodzieży, na którym zamieszczona jest Platforma

III. Placówka – jednostka biorąca udział w projekcie

IV. Wydawca - nauczyciel / opiekun upoważniony przez Dyrektora placówki do opieki nad redakcją, odpowiedzialny za publikowane Materiały

V. Użytkownik – Wydawca i/lub Redaktor

VI. Redaktor – uczeń wchodzący w skład szkolnej redakcji posiadający konto dostępu.

VII. Materiały - teksty, obrazy, zdjęcia, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane opublikowane w gazetce

II. Uczestnicy projektu

1. Projekt jest skierowany do wszystkich typów szkół w Polsce – szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zarówno publicznych jak i niepublicznych, jak również do placówek kulturalno-oświatowych prowadzących zorganizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

2. Placówka edukacyjna korzystająca z Platformy zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

III. Zasady rejestracji do Platformy

1. Jedna Placówka może prowadzić na Platformie więcej niż jedną gazetkę.

2. Rejestracji do Platformy dokonuje Wydawca lub Dyrektor Placówki. Podczas rejestracji Dyrektor lub Wydawca zakłada konto gazetki szkolnej. Nazwa/Login jest unikalna dla każdego Wydawcy. Wydawca w całości odpowiada za posługiwanie się hasłem do konta i jest zobowiązany do utrzymania go w ścisłej tajemnicy przed innymi osobami. Administrator zaleca wybór takiego hasła, aby nie było możliwe jego odgadnięcie przez osoby trzecie i jednocześnie jego zmianę co jakiś czas dla bezpieczeństwa swojego konta na Serwisie. Nazwa/Login nie mogą zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe. Podczas rejestracji Wydawca musi wpisać dane Dyrektora placówki: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

3. Po zarejestrowaniu do Dyrektora placówki zostaje wysłany e-mail zawierający link aktywujący. Dyrektor, aby dokończyć rejestrację gazetki szkolnej, musi aktywować konto klikając na wysłany link i zaakceptować dane wpisane wcześniej przez Wydawcę oraz regulamin.

4. Wydawca zostaje poinformowany e-mailem o aktywacji przez Dyrektora danych i aktywacji konta redakcji.

5. Wydawca po zalogowaniu się do Platformy może dodać Redaktorów gazetki szkolnej podając następujące ich dane: imię i nazwisko Redaktora, funkcję w redakcji, adres e-mail prawnego opiekuna redaktora (w przypadku użytkowników Platformy, którzy nie ukończyli 18 r.ż.).

6. Na konto e-mailowe opiekuna prawnego Redaktora zostanie przesłany link aktywacyjny, po którego kliknięciu opiekun musi wpisać dane dziecka: imię i nazwisko, jego adres e-mailowy oraz zaakceptować pozwolenie na udział Redaktora w programie Junior Media oraz regulamin.

7. Redaktor na wskazany przez opiekuna adres dostaje e-mail z informacją o aktywacji konta i instrukcją logowania.

7. Wydawca odpowiada za prawidłowość wpisanych danych podczas rejestracji. Jest też zobowiązany do ich uaktualniania.

8. Przez cały czas trwania Projektu Wydawca zarządza kontami swoich Redaktorów - może dodawać lub usuwać Użytkowników.

9. Liczba Użytkowników jest dowolna i nie podlega weryfikacji przez Organizatora.

10. Rejestracja na Platformie może nastąpić w dowolnym czasie.

IV. Zasady przygotowania gazetek

1. Placówka zarejestrowana na Platformie odpowiada za treści publikowane w gazetkach.

2. Placówka zobowiązuje się do korzystania z Platformy zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i zapisami Regulaminu, a w szczególności:

a. Nie zamieszczania w gazetkach Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

b. Nie zamieszczania w gazetkach Materiałów propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub w inny sposób nagannych;

c. Nie używania w gazetkach wyrażeń powszechnie uznanym za obraźliwe czy niezgodne z dobrymi obyczajami,

d. Nie prowadzenia za pośrednictwem gazetek działalności o charakterze reklamowym lub działań promującym konkretne usługi, towary lub osoby;

3. Gazetki stworzone na Platformie będą dostępne dla wszystkich użytkowników Serwisu.

4. Każde wydanie gazetki przygotowane przez Redaktorów musi zostać przed opublikowaniem zaakceptowane przez Wydawcę.

5. W przypadku braku akceptacji gazetki przez Wydawcę jej treści nie będą widoczne w Serwisie, a dostęp do nich będą mieli tylko Użytkownicy – Wydawca i Redaktorzy – przypisani do konta danej gazetki.

6. W gestii Placówki leży sposób rozpowszechnienia przygotowanych na Platformie gazetek.

V. Licencje

1. W momencie umieszczenia Materiałów na Platformie Użytkownik, w tym Redaktor za pośrednictwem opiekuna prawnego Redaktora, który je umieścił udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z tych Materiałów. Licencja jest nieodpłatna, nieograniczona terytorialnie oraz nieograniczona czasowo, co oznacza, że nie wygasa po usunięciu (wygaśnięciu) konta czy też usunięciu Materiałów.

2. Udzielenie przez Użytkownika licencji dla Organizatora obejmuje następujące pola eksploatacji:

a. stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,

b. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,

c. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

d. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany),

e. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,

f. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,

g. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe,

h. prawo do zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie,

i. zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji utworów składających się na całość utworu oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie,

j. prawo do określania nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie utwór lub znaków towarowych, wykorzystanych w utworze,

k. prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,

l. prawo do rozporządzania utworami składającymi się na całość utworu i ich opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.

VI. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkownika – Wydawcy i Redaktora za pośrednictwem opiekuna prawnego Redaktora, a także opiekuna prawnego Redaktora, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez SR dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 2408 dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z Serwisu i Platformy zgodnie z regulaminem oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polska Press Sp. z o.o., w tym organizacji takich działań. Polska Press Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych osobowych ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Polska Press Sp. z o.o. oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia, co jednak wiązać się będzie z koniecznością rozwiązania umowy świadczenia usług łączącej Użytkownika z Polska Press Sp. o.o. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polska Press Sp. z o.o. na piśmie na adres:  ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z funkcjonalności Serwisu Junior Media.

2. Właściciel danych osobowych akceptuje, że Administrator Danych Osobowych może z zachowaniem przepisów prawa powierzyć przetwarzanie jego danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy z właścicielem danych osobowych i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wszystkie dane osobowe są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji nie pozwalają na swobodne ich odczytanie przez osoby nieupoważnione. Wszelkie pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: kontakt@juniormedia.pl.

3. Rejestrując się w serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz/albo numery telefonów, informacji handlowej od Polska Press Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polska Press Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polska Press Sp. z o.o.

VII. Inne postanowienia

1. Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania konta Placówki – Wydawcy i Redaktorów – w przypadku naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku gdy publikowane Materiały będą niezgodne z Regulaminem Organizator może usunąć je z Platformy.

3. Dostęp do Platformy jest bezpłatny.

4. Organizator ma możliwość dokonywania modyfikacji, zmian w funkcjonalności Serwisu i Platformy oraz czasowego lub całkowitego usunięcia danych funkcji/usług Serwisu.

5. Wydawca ani Redaktor nie ma możliwości usunięcia założonego na Platformie konta gazetki. Organizator ma prawo jego zablokowania lub też usunięcia.

6. Placówka otrzymuje od Organizatora ograniczoną niewyłączną licencję na korzystanie z Platformy oferowanej przez Organizatora.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość kont Użytkowników, ani za żadne Materiały publikowane w gazetce przez Użytkowników i tym samym nie odpowiada za jakiekolwiek straty czy też szkody wynikłe na skutek wykorzystania przez Użytkowników Materiałów umieszczonych na Platformie.

8. Użytkownik, w tym Redaktor, za pośrednictwem opiekuna prawnego Redaktora, oświadcza, iż dysponuje w zakresie publikowanych Materiałów nie tylko majątkowymi prawami autorskimi, ale także prawami pokrewnymi i wszelkimi innymi oraz nie narusza swoim działaniem praw i dóbr osób trzecich, w szczególności posiada wszelkie zgody na wykorzystanie wizerunku osób uwiecznionych na zdjęciach/rysunkach/ilustracjach w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

9. W przypadku naruszenia prawa lub niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Organizator może zmodyfikować lub usunąć sporne Materiały. Organizator ma także prawo modyfikowania lub usuwania Materiałów w momencie, kiedy uzna takie działanie za słuszne, bez podania przyczyny.

10. Je­że­li pod­miot trze­ci wy­stą­pi prze­ciw­ko Organizatorowi z ja­ki­mi­kol­wiek roszczeniami zwią­za­ny­mi z na­ru­sze­niem przez Użyt­kow­ni­ka po­sta­no­wień ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu, po­wszech­nie lub miej­sco­wo obo­wią­zu­ją­ce­go prawa, zwy­cza­jów lub norm mo­ral­no-etycz­nych etc., Użyt­kownik, w tym opiekun prawny Redaktora, zo­bo­wią­za­ny jest nie­zwłocz­nie przy­stą­pić do sporu i do­pro­wa­dzić do zwol­nie­nia Organizatora z ja­kiej­kol­wiek od­po­wie­dzial­no­ści wzglę­dem ta­kie­go pod­mio­tu. Nadto Użyt­kow­nik, w tym opiekun prawny Redaktora,  na­pra­wi Organizatorowi wszel­ką szko­dę wy­wo­ła­ną danym wy­stą­pie­niem, jak rów­nież zwró­ci wszel­kie po­nie­sio­ne kosz­ty, w szcze­gól­no­ści kosz­ty są­do­we, wy­na­gro­dze­nia peł­no­moc­ni­ków oraz za­stęp­stwa pro­ce­so­we­go, a nadto kosz­ty po­stę­po­wa­nia eg­ze­ku­cyj­ne­go i wy­na­gro­dze­nia peł­no­moc­ni­ków w tym po­stę­po­wa­niu.

11. Po­sta­no­wie­nia pkt. 10 po­wy­żej sto­su­je się od­po­wied­nio w przy­pad­ku wsz­czę­cia prze­ciw­ko Organizatorowi, jej pra­cow­ni­ko­wi (pra­cow­ni­kom) lub zle­ce­nio­bior­cy (zle­ce­nio­bior­com) po­stę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go lub kar­ne­go, wy­wo­ła­ne­go lub po­zo­sta­ją­ce­go w związ­ku z na­ru­sze­niem przez Użyt­kow­ni­ka po­sta­no­wień ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu, po­wszech­nie lub miej­sco­wo obo­wią­zu­ją­ce­go prawa, zwy­cza­jów lub norm mo­ral­no–etycz­nych.

12. Organizator będzie dokładał wszelkich starań i środków aby nie było przerw w działaniu Platformy, jednak nie wyklucza, iż może nastąpić czasowe lub całkowite zawieszenie dostępności Platformy.

13. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu powiadamiając o tym Użytkowników na stronie głównej Serwisu. Aktualna wersja Regulaminu dostępna będzie pod adresem www.juniormedia.pl i każdy Użytkownik bez wyjątku zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed każdorazowym rozpoczęciem korzystania z Platformy.

14. Organizator ma prawo ustanawiania innych regulaminów korzystania z określonych usług, funkcji Platformy. W takich przypadkach dodatkowe regulaminy dostępne będą na Platformie.

15. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

16. We­dług naj­lep­szej wie­dzy Organizatora brak jest szcze­gól­nych za­gro­że­niach zwią­za­nych z ko­rzy­sta­niem z usłu­gi świad­czo­nej drogą elek­tro­nicz­ną w ra­mach Ser­wi­su i Platformy.

17. Na żą­da­nie, w tym prze­sła­ne drogą elek­tro­nicz­ną, wła­ści­cie­la da­nych oso­bo­wych przetwarzanych  przez Organizatora w związ­ku ze świad­cze­niem usług, o któ­rych mowa w re­gu­la­mi­nie, zo­sta­ną prze­sła­ne in­for­ma­cje do­ty­czą­ce ich ochro­ny lub ko­rzy­sta­nia z Ser­wi­su i Platformy w spo­sób ano­ni­mo­wy.

18. Żą­da­nie, o któ­rym mowa w pkt 15 po­wy­żej po­win­no zo­stać prze­sła­ne na adres, w tym elek­tro­nicz­ny, Organizatora. Organizator bez zbęd­nej zwło­ki udo­stęp­ni na po­da­ny adres elek­tro­nicz­ny in­for­ma­cje na temat  ewen­tu­al­nej moż­li­wo­ści ko­rzy­sta­nia z usług ano­ni­mo­wo lub z wy­ko­rzy­sta­niem pseu­do­ni­mu oraz udo­stęp­nia­nych przez Organizatora środ­kach tech­nicz­nych za­po­bie­ga­ją­cych po­zy­ski­wa­niu i mo­dy­fi­ko­wa­niu przez osoby nie­upraw­nio­ne da­nych oso­bo­wych prze­sy­ła­nych drogą elek­tro­nicz­ną, oraz pod­mio­tu, któ­re­mu Organizator ewen­tu­al­nie po­wie­rzy­ła prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych.

19. Mi­ni­mal­ne wy­ma­ga­nia sprzę­to­we umoż­li­wia­ją­ce ko­rzy­sta­nie z Ser­wi­su i Platformy są na­stę­pu­ją­ce: kom­pu­ter PC z pro­ce­so­rem Pen­tium 200Mhz, pa­mię­cią 32MB, sys­te­mem ope­ra­cyj­nym Win­dows 98, lub Linux oraz prze­glą­dar­ką in­ter­ne­to­wą, tj. jedna z na­stę­pu­ją­cych apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych Mo­zil­la Fi­re­fox 3.5.3 lub wyż­szy, In­ter­net Explo­rer 8 lub wyż­szy, Sa­fa­ri 4.0.3 lub wyż­szy, Chro­me 3.0 lub wyż­szy, lub inną zgod­ną.

20. Wszelkie reklamacje zgłaszane na adres kontakt@juniormedia.pl rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.Pobierz regulamin w formacie PDF